Световна поща
КЪДЕ СЕ ИЗЛЪЧВАМЕ 1. В МРЕЖАТА НА „БЛИЗУ” – Пловдив, Пазарджик,Първомай, Раковски, Карлово, Хисар, Стамболийски, Старо Железаре, Паничери, , Старосел, ,Калековец,...
цялото писмо
Малки обяви
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОФЕРТИ И ДОГОВОРИ ....................................... ........................................ РЕКЛАМНА ТАРИФА в сила до 31.12.2017 ПЛОВДИВСКАТА...
цялата обява
НОВИНИ ВИДЕО
новини
Бързи новини и
лични мнения
Ех, густо, майна, Филибето -
спомени и размисли за Пловдив
Блогът на
Евгений Тодоров
За
прехода
Гласът на
пловдивските блогъри
Какво е ПОТВ?
Екипът на ПОТВ
Програмната схема
Какво се крие зад заглавията?
Рекламната тарифа
Стажантска програма
Медии с човешко лице
За контакти
п
в
с
ч
п
с
н
Партньори:
Реклама:
Дневен ред на сесията на 12.07.2018
Източник: ПОТВ 08:54 / 12.07.2018
© архив

1. 18XI-285/04-07-2018 - Одобряване на невъзстановени разходи по проект 'Качествена грижа-достоен живот' с бенефициент :Община Пловдив-р-н 'Западен', номер на договора BG05М9ОР001-2-002-0196-С001 по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М9ОР001-2-002 'Независим живот' по ОП 'Развитие на човешките ресурси' 2014-2020, в размер на 4427,93 лв. за сметка на бюджета на община Пловдив за 2018 г.

Вносител: Розалин Петков -Зам.-кмет на община Пловдив, За кмет съгласно заповед № 18 ОА1484/02.07.18 г.

2. 18XI-287/04-07-2018 - Разходи за заплати за 2018 г., разпределени по месеци, в някои от дейностите и заведенията по бюджета на община Пловдив

Вносител: Розалин Петков -Зам.-кмет на община Пловдив, За кмет съгласно заповед № 18 ОА1484/02.07.18

          

3. 18XI-278/27-06-2018 - Приемане на структура в дейност 122-общинска администрация в р-н 'Западен'- община Пловдив и дейност 898 'Други дейности по икономиката ' в р-н 'Западен'- община Пловдив

Вносител: инж.Иван Тотев - Кмет на Община Пловдив

4. 18XI-288 /04-07-2018 - Промяна в разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2018 г.                        

Вносител: Розалин Петков -Зам.-кмет на община Пловдив, За кмет съгласно заповед № 18 ОА1484/02.07.18 г.

5. 18XI-298/05-07-2018 - Предоставяне на безлихвена възмездна финансова помощ на МБАЛ ‘Св.Мина-Пловдив' ЕООД

Вносител: Розалин Петков - Зам. кмет 'ОИЗЕУО'

6. 18XI-294/05-07-2018  - Отчет по чл.19 /8/ от Учредителния акт на Общинска фондация 'Пловдив 2019' за второто тримесечие на 2018 г.

Вносител: Розалин Петков - Зам.-кмет на община Пловдив, За кмет съгласно заповед № 18 ОА1484/02.07.18 г.

7. 18XI-295/05-07-2018 - Даване на съгласие за изграждане на паметник на професор Кирил Дженев пред сградата на Фолклорен ансамбъл Тракия , гр.Пловдив

Вносител: Розалин Петков - Зам.-кмет на община Пловдив, За кмет съгласно заповед № 18 ОА1484/02.07.18 г.

   

8. 18XI-289/05-07-2018 - Обявяване на недвижим имот-публична общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, бул. 'Цар Симеон, в уличното пространство между о.т.571А и о.т.571Б, в кв. 2а по плана на ЮИПЗ, гр. Пловдив, а именно: Поземлен имот с идентификатор 56784.539.704 по КК и КР, одобрени със заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на Изп. директор на АГКК, последно изменение със заповед 18-4385/20.06.2017 г. на началника на СГКК Пловдив, с площ от 171 кв.м., с трайно предназначение на територията:урбанизирана, начин на трайно ползване -за складова база, стар идентификатор 56784.539.558, попадащ в уличното пространство между о.т.571А и о.т. 571 Б от кв.2а по плана на ЮИПЗ, гр. Пловдив, за частна общинска собственост.       

Вносител: Розалин Петков -Зам.-кмет на община Пловдив, За кмет съгласно заповед № 18 ОА1484/02.07.18 г.

    

9. 18XI-292 /05-07-2018 - Даване на разрешение за изработване на проект за ПУП-ПЗ за УПИ I зеленина, кв. 367 по плана на 'Младежки хълм, град Пловдив(ПИ с идентификатор 56784.522.3630)

Вносител: инж. Иван Тотев - Кмет на Община Пловдив

10. 18XI-293/05-07-2018 - Допълнение на 'Схема за определяне на зони за разполагане на преместваеми обекти на територията на публични пространства на пешеходна зона I на гр. Пловдив: площад 'Централен, ул. 'Княз Александър I Батенберг, площад 'Римски стадион, ул.'Райко Даскалов - до пешеходен мост и прилежащите пешеходни пространства' - в обхвата на Зона А  

Вносител: Розалин Петков-Зам.-кмет , ЗА Кмет съгласно заповед №18ОА1484/02.07.18г.

11. 18XI-238/04-06-2018 - Вземане на решение за придобиване чрез покупко-продажба на поземлен имот с идентификатор 56784.507.348 по КК и КР на гр.Пловдив, одобрени със Заповед №РД-18-48/03.06.09г. на ИД на АГКК, с площ от 300кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За първостепенна улица, стар идентификатор: 56784.507.359, номер по предходен план: 358, с местонахождение гр. Пловдив, бул.'България'(отл. за следващо заседание от заседанието на ОбС на 19. 06. 2018 г.)

Вносител: Розалин Петков -Зам.-Кмет на Община Пловдив, ЗА Кмет съгласно заповед №18ОА1191/31.05.18г.

12. 18XI-280/29-06-2018 г. - Актуализиране и промяна в Общинската транспортна схема, във връзка с приемане на променени маршрутни разписания на основни градски автобусни линии с №№ 15, 17, 18, 21, 113, 222, 29, 37, 99, 9, 26 и 44 от вътрешноградския транспорт на територията на община Пловдив

Вносител: инж.Иван Тотев - Кмет на Община Пловдив

13. 18XI-290/05-07-2018 - Избор на управител на 'Диагностично - консултативен център IV-Пловдив' ЕООД - търговско дружество със 100% участие на община Пловдив           

Вносител: Розалин Петков  - Зам.-Кмет на Община Пловдив ОИЗЕУ

14. 18XI-281/29-06-2018 г. - Даване разрешение на управителя на 'Медицински център за рехабилитация и спортна медицина I- Пловдив' ЕООД за сключване на имуществена застраховка със ЗК 'Уника' АД и застраховка  'Професионална отговорност на медицински персонал' за 2018 г. със ЗАД 'ОЗК- Застраховане АД.

Вносител: Розалин Петков - Зам. кмет 'ОИЗЕУО'

15. 18XI-282/29-06-2018 - Вземане на решение за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от десет години на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в гр.Пловдив, р-н 'Западен', УПИ XXXVI511.242, общ.обслужване от кв.16 по плана на ЖК 'Кишинев', представляващ сграда с идентификатор 56784.511.242.1, застроена площ 762 кв.м., попадаща в поземлен имот с идентификатор56784.511.242 по КК и КР на гр.Пловдив, с площ 955 кв.м., актуван с АОС № 1133 от 10.10.2014 г.

Вносител: Димитър Колев- Кмет на район 'Западен', гр. Пловдив

16. 18XI-273 /15-06-2018 - Вземане на решение за допълване на Годишната програма на Община Пловдив за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2018 г., приета с Решение № 28, взето с Протокол № 2 от 31. 01. 2018 г. на Общински съвет - Пловдив, чрез допълване на раздел ІІ, т. 1. 2. 1; раздел ІІ, т. 2 в частта на т. 2. 1.1. и т. 2.4. 1

Вносител: инж. Димитър Кацарски - Зам.-кмет на Община Пловдив 

17. 18XI-272 /15-06-2018 - Вземане на решение за предоставяне безвъзмездно за управление на 'Агенция по заетостта' на недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, ул. 'Ландос' № 6

Вносител: инж. Димитър Кацарски - Зам.-кмет на Община Пловдив 

18. 18XI-296/05-07-2018 - Вземане на решение за предоставяне безвъзмездно за управление на Национална агенция за приходите, със седалище и адрес на управление :гр.София, бул.'Княз Александър Дондуков' № 52 на следните имоти-частна общинска собственост, находящи се в гр.Пловдив, р-н 'Южен', ул.'Трети март' № 26 и № 28, за нуждите на Главна дирекция 'Фискален контрол', осъществяваща дейността си на територията на ТД на НАП Пловдив, а именно:  1. Самостоятелен обект с идентификатор 56784.530.2159.1.144, находящ се в сграда с идентификатор 56784.530.2159.1 с площ 141,50 кв.м., с адрес : гр.Пловдив, р-н 'Южен', ул.'Трети март' № 26, състоящ се от четири стаи, склад,канцелария, две тоалетни, две тераси и антре, актуван с акт за чос № 1646/21.10.2011 г. на р-н 'Южен'; 2. Самостоятелен обект с идентификатор 56784.530.2159.1.145, находящ се в сграда с идентификатор 56784.530.2159.1 с площ 90,20 кв.м., с адрес : гр.Пловдив, р-н 'Южен', ул.'Трети март' № 26, състоящ се от една зала, актуван с акт за чос № 1647/21.10.2011 г. на р-н 'Южен'; 3. Самостоятелен обект с идентификатор 56784.530.2159.1.148, находящ се в сграда с идентификатор 56784.530.2159.1 с площ 51,16 кв.м., с адрес : гр.Пловдив, р-н 'Южен', ул.'Трети март' № 26, състоящ се от едно помещение, актуван с акт за чос № 1653/21.10.2011 г. на р-н 'Южен'; 4. Самостоятелен обект с идентификатор 56784.530.2159.1.150, находящ се в сграда с идентификатор 56784.530.2159.1 с площ 211,70 кв.м., с адрес : гр.Пловдив, р-н 'Южен', ул.'Трети март' № 28, състоящ се от една зала, актуван с акт за чос № 1650/21.10.2011 г. на р-н 'Южен'

Вносител: инж. Димитър Кацарски-Зам.кмет 'ОСУТСИ'

19. 18XI-286/04-07-2018 - Определяне на участник, спечелил конкурс за отдаване под наем на имот-публична общинска собственост, представляващ самостоятелен обект в сградата на ОУ 'Димитър Димов' гр.Пловдив, с местонахождение гр. Пловдив, р-н 'Северен', ул.'Ген.Кутузов' № 2, разположен на първи училищен етаж, с площ от 16 кв.м. с предназначение -стоматологичен кабинет, при граници за обекта : от ляво-стая на охраната, от дясно -кабинет

Вносител: инж. Димитър Кацарски-Зам.кмет 'ОСУТСИ'

20. 18XI-274/26-06-2018 - Вземане на решение за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в гр.Пловдив, р-н 'Западен', ул. … самостоятелен обект с идентификатор 56784.511.1038.1.21, на правоимащите наематели

Вносител: инж. Димитър Кацарски - Зам.-кмет на Община Пловдив 

21. 18XI-275/26-06-2018 г. - Вземане на решение за продажба на недвижим имот -частна общинска собственост, находящ се в гр.Пловдив, р-н 'Западен', ул.'Орфей' №6, ……, жилище, апартамент, включен във фонд 'Настаняване под наем' на правоимащата наемателка

Вносител: инж. Димитър Кацарски - Зам.-кмет на Община Пловдив 

22. 18XI-276/26-06-2018-Вземане на решение за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в гр.Пловдив, р-н 'Източен', ул. 'Варвара' № 25, ……с предназначение на обект: жилище, апартамент, включен във фонд 'Настаняване под наем', на правоимащите наематели

Вносител: инж. Димитър Кацарски - Зам.-кмет на Община Пловдив 

23. 18XI-279/29-06-2018 - Вземане на решение за прекратяване съсобственост в поземлен имот с идентификатор 56784.523.203 с площ от 187 кв.м., включен в УПИ VII-1645, кв.356 по плана на 'Трета градска част', гр.Пловдив, ул.'Крали Марко' № 43 и в ПИ с идентификатор 56784.523.205 с площ от 54 кв.м. попадащ в улична регулация, чрез замяна на 2/3 ид.части от ПИ с идентификатор 56784.523.203 с площ от 187 кв.м., включен в УПИ VII-1645, кв.356 по плана на Трета градска част, гр.Пловдив, ул.'Крали Марко' № 43 общинска собственост и ПИ с идентификатор 56784.523.204 с площ от 3 кв.м., включен в УПИ VII-1645, кв.356 по плана на Трета градска част, гр.Пловдив, ул.'Крали Марко' общинска собственост, срещу 1/3 ид. част от ПИ с идентификатор 56784.523.205 с площ от 54 кв.м., попадащ в улична регулация, собственост на заявителите

Вносител: инж. Димитър Кацарски - Зам.-кмет на Община Пловдив 

24. 18XI-299/05-07-2018 - Вземане на решение за сключване на предварителен договор за промяна на границите на съседни урегулирани поземлени имоти, на основание чл.15, ал.3, във връзка с ал.5 от ЗУТ

Вносител: инж. Димитър Кацарски-Зам.кмет 'ОСУТСИ'

25. 18XI-300 /06-07-2018 - Даване на съгласие за изменение на ПУП-ПРЗ на част от кв.16 по плана на кв.'Каменица' гр.Пловдив     

Вносител: инж. Димитър Кацарски-Зам.кмет 'ОСУТСИ'

26. 18XI-297/05-07-2018 - Отпускане на 11,355 лв. от бюджета на община Пловдив за 2018 г. за подпомагане на деца, млади пловдивски дарования, съгласно Протокол № 2 от 25.06.2018 г. на назначената от Кмета на община Пловдив комисия

Вносител: Стефан Стоянов-Зам.кмет ОБРЕПМС

27. 18XI-277/27-06-2018 - Отпускане на средства по Наредбата за подпомагане на социално слаби граждани от бюджета на община Пловдив, приета с решение № 22 от 17.02.2005 г.    

Вносител: Георги Титюков-Зам.кмет 'СМДСП'

28. 18XI-291/05-07-2018 - Вземане на решение за поправка на очевидна фактическа грешка, допусната в Решение №227, взето с Протокол №11/19.06.2018 г. на Общински съвет - Пловдив

Вносител: Георги Титюков - Зам.Кмет 'Спорт, младежки дейности и соц.политика

29. 18XI-284/03-07-2018 - Отпускане на персонална пенсия по чл.92 от Кодекса за социално осигуряване

Вносител: Георги Титюков - Зам.Кмет 'Спорт, младежки дейности и соц. политика'

30. 18XI-283/02-07-2018 - Финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми, жители на община Пловдив, със средства, предвидени в бюджета на Община Пловдив            

Вносител: Емил Русинов -Председател на комисията по чл.7 от Правилника за ФПСДРП

Коментари [0] публикувай коментар
 www.AvtochastiOnline24.bg
POTV във Facebook
Пловдивската телевизия на живо
Актуално видео
Тайни срещи и в Париж?
Програмата на ПТВ Тракия
Анкета
КОЙ МОЖЕ ДА ПРЕБОРИ ИВАН ТОТЕВ ПРИ ЕВЕНТУАЛНА БОРБА ЗА КМЕТСКИЯ ПОСТ ПРЕЗ 2019
Здравко Димитров (51) 13%
Районен кмет от ГЕРБ (17) 4%
Славчо Атанасов (55) 14%
Борислав Инчев (19) 5%
Дани Каназирева (75) 19%
Йордан Иванов (19) 5%
Друг десен кандидат (16) 4%
Кандидат на БСП (16) 4%
Само обединен опозиционен кандидат (38) 10%
Никой не може да го пребори (79) 21%
Реклама

Всички права запазени ПТВ Тракия. Никаква част от съдържанието на този сайт не може да бъде използвана без позволението на автора. Поставянето на линкове към текстови и видеоматериали и снимки от сайта е позволено.


Дизайн, програмиране и хостинг: