Световна поща
КЪДЕ СЕ ИЗЛЪЧВАМЕ 1. В МРЕЖАТА НА „БЛИЗУ” – Пловдив, Пазарджик,Първомай, Раковски, Карлово, Хисар, Стамболийски, Старо Железаре, Паничери, , Старосел, ,Калековец,...
цялото писмо
Малки обяви
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОФЕРТИ И ДОГОВОРИ ....................................... ........................................ РЕКЛАМНА ТАРИФА в сила до 31.12.2017 ПЛОВДИВСКАТА...
цялата обява
НОВИНИ ВИДЕО
новини
Бързи новини и
лични мнения
Ех, густо, майна, Филибето -
спомени и размисли за Пловдив
Блогът на
Евгений Тодоров
За
прехода
Гласът на
пловдивските блогъри
Какво е ПОТВ?
Екипът на ПОТВ
Програмната схема
Какво се крие зад заглавията?
Рекламната тарифа
Стажантска програма
Медии с човешко лице
За контакти
п
в
с
ч
п
с
н
Партньори:
Реклама:
Дневен ред на сесията на ОбС-Пловдив за 14 март
Източник: ПОТВ 09:05 / 14.03.2018
© gustonews

1. 18XI-91 /02-03-2018  - Обявяване на поземлен имот с идентификатор 56784.540.500 по КК и КР на гр. Пловдив, за който поземлен имот е отреден УПИ III-540.500, детска градина, кв.37, по плана на ЖР 'Тракия', гр.Пловдив, за публична общинска собственост.

Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет на община Пловдив

          2. 18XI-89 /02-03-2018 - Обявяване на поземлен имот с идентификатор 56784.540.486 по КК и КР на гр.Пловдив, за който поземлен имот е отреден УПИ I -540.486, детски комбинат, кв.37, по плана на ЖР 'Тракия', гр.Пловдив, за публична общинска собственост

Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет на община Пловдив

          3. 18XI-95 /08-03-2018 - Одобряване на бюджетна прогноза на община Пловдив за периода 2019-2021 година              

Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет на община Пловдив

          4. 18Х-21 от 30. 01. 2018 г. - Предложение на Местна гражданска инициатива "Да спасим културен център "Тракарт“.

          5. 18XI-98/08-03-2018 - Одобряване на Проект за изменение на ПУП -План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за УПИ I-1,2, III-514.1008, обществено обслужващи дейности и УПИ IV 514.41 за обществено делово обслужване, кв.4 по плана на ЖК 'Отдих и култура' гр.Пловдив                       

Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет на община Пловдив

          6. 18XI-97 /08-03-2018 - Изменение на решение № 367 на Общински съвет - Пловдив, взето с протокол № 19 от 26.10.2017 г. и одобряване на задание за изработване на ПУП-Изменение на План за регулация и застрояване за озеленяване 'Парк 'Отдих и култура'-Запад' и Работен Инвестиционен Проект 'Възстановяване и опазване на естествени крайречни местообитания на видове, предмет на  ЗЗ 'Река Марица ' и ЗЗ 'Марица Пловдив', в парк 'Отдих и култура' - Запад, гр.Пловдив                  

Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет на община Пловдив

         7. 18XI-93 /07-03-2018  - Даване на съгласие за изменение на ПУП на част от кв.161-нов, 327 - стар и кв.172-нов, 328-стар по плана на Централна градска част-Пловдив, във връзка със заявление вх.№17ВУЗ399/23.01.2018 г. от ПУ 'Паисий Хилендарски'            

Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет на община Пловдив

        8. 18XI-96 /08-03-2018 - Вземане на решение за отдаване под наем за срок от пет години на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в гр.Пловдив, р-н 'Тракия' бл.16, вх.Б, ет.1, представляващ част от самостоятелен обект с идентификатор 56784.540.227.1.144 с площ 73,7 кв.м състоящ се от помещение с площ 34,2 кв.м, предверие с площ 10,4 кв.м, коридор с площ 18,2 кв.м, тоалетна с площ 1,7 кв.м, предверие 2,7 кв.м, коридор с площ 2,2 кв.м и обслужващо помещение с площ 4,3 кв.м, ,  от сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.540.227 на Сдружение с нестопанска цел 'Подкрепа'                    

Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет на община Пловдив

          9. 18XI-100 /08-03-2018 - Вземане на решение за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот - частна общинска собстеност, находящ се в гр. Пловдив, ул. 'Княз Черказки' № 40, а именно: сграда с идентификатор 56784.520.1618.1- жилищна сграда; сграда с идентификатор:  56784.520.1618.2-хангар, депо, гараж; сграда с идентификатор 56784.520.1618.3 - жилищна сграда - еднофамилна, ведно с поземлен имот с идентификатор 56784.520.1618

Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет на община Пловдив

        10. 18XI-94/ 07-03-2018  -    Вземане на решение за актуализиране на Годишната програма на Община Пловдив за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2018 г., приета с Решение №28, взето с Протокол №2 от 30.01.2018 г. на Общински съвет - Пловдив                        

Вносител: инж. Иван Тотев – Кмет на община Пловдив

         11. 18XI-84 /02-03-2018       - Избор на управител на 'Инсинератор-Пловдив 'ЕООД - търговско дружество със 100 % на участие на община Пловдив                        

Вносител: Розалин Петков – Зам.-кмет на община Пловдив

          12. 18XI-86 /02-03-2018 - Вземане на решение за отдаване под наем за срок от 10 години на част от недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в гр.Пловдив, р-н 'Централен', ул.'Димитър Цончев' № 11, на Фондация 'За нашите деца'.

Вносител: Димитър Кацарски – Зам.-кмет на община Пловдив

          13. 18XI-83 /01-03-2018 - Вземане на решение за отдаване под наем за срок от 5 години на част от недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, район 'Централен', ул. 'Княз Александър І ' № 27 на Сдружение 'Дружество на пловдивските художници'                        

Вносител: Димитър Кацарски – Зам.-кмет на община Пловдив

          14. 18XI-88 /02-03-2018 - Вземане на решение за отдаване под наем за срок от пет години, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване на част от недвижим имот-публична общинска собственост, находящ се в гр.Пловдив, р-н 'Централен', пл.'Централен' №1,представляващ самостоятелен обект с идентификатор 56784.937.2.1за извършване на дейност - за ресторант.

Вносител: Димитър Кацарски – Зам.-кмет на община Пловдив

 15. 18XI-90 /02-03-2018 - Вземане на решение за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот -частна общинска собственост, находящ се в гр.Пловдив, бул.'Пещерско шосе', а именно: поземлен имот с идентификатор 56784.510.590 по КК и КР, с площ от 658 кв.м, трайно предназначение на територията:урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, за който поземлен имот е отреден УПИ XXXIII-510.590, за смесено общ.обслужване.           

Вносител: Димитър Кацарски – Зам.-кмет на община Пловдив

          16. 18XI-87/ 02-03-2018 - Вземане на решение за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в гр.Пловдив, р-н 'Северен', ул.'Победа' № 21а, бл.3102, секция 'С4', ет.7, ап.28, самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.506.551.1.28, брой нива на обекта: 1, от сграда № 1, с предназначение, жилище, апартамент, включен във фонд 'Ведомствен', на правоимащата наемателка Вяра Георгиева Колева

Вносител: Димитър Кацарски – Зам.-кмет на община Пловдив

         17. 18XI-85 /02-03-2018 - Вземане на решение за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в гр.Пловдив, р-н 'Западен', ул.'Звезда' № 28, бл.2016а, вх.'Е', ет.1, ап.1/10, самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.511.1025.1.1 на  правоимащата наемателка - Роси Георгиева Бимбалова

Вносител: Димитър Кацарски – Зам.-кмет на община Пловдив

          18. 18XI-82/01-03-2018 - Вземане на решение за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, ул. 'Стръмна' № 8а, а именно: самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.519.61.1.1 ведно с 5/6 ид.части от поземлен имот с идентификатор 56784.519.61

Вносител: Димитър Кацарски – Зам.-кмет на община Пловдив

          19. 18XI-99 /08-03-2018 - Вземане на решение за отдаване под наем за срок  от пет години на обект - частна общинска собственост, със застроена площ от 410 кв.м,разположен в улична регулация , подмостово пространство на пешеходен мост на р.Марица-южна рампа, гр.Пловдив, на Фондация 'Безгрижно детство'           

Вносител: Георги Стаменов – Кмет на район "Централен“

          20. 18XI-92 /07-03-2018  - Закриване на ДДЛРГ 'Княгиня Мария-Луиза' и разкриване на нов Комплекс за социални услуги                

Вносител: Георги Титюков – Зам.-кмет на община Пловдив
Коментари [0] публикувай коментар
 www.AvtochastiOnline24.bg
POTV във Facebook
Пловдивската телевизия на живо
Актуално видео
Тайни срещи и в Париж?
Програмата на ПТВ Тракия
Анкета
КОЙ МОЖЕ ДА ПРЕБОРИ ИВАН ТОТЕВ ПРИ ЕВЕНТУАЛНА БОРБА ЗА КМЕТСКИЯ ПОСТ ПРЕЗ 2019
Здравко Димитров
Районен кмет от ГЕРБ
Славчо Атанасов
Борислав Инчев
Дани Каназирева
Йордан Иванов
Друг десен кандидат
Кандидат на БСП
Само обединен опозиционен кандидат
Никой не може да го пребори
Реклама

Всички права запазени ПТВ Тракия. Никаква част от съдържанието на този сайт не може да бъде използвана без позволението на автора. Поставянето на линкове към текстови и видеоматериали и снимки от сайта е позволено.


Дизайн, програмиране и хостинг: