Световна поща
ВАЖНО ЗА ПЛОВДИВСКАТА ТЕЛЕВИЗИЯ Програмата на ПОТВ може да се гледа в мрежата на N3, ДСС, А1 – пакети Екстра-разширен и Смарт 25/според информация от А1/, ДСТВ,...
цялото писмо
Малки обяви
РЕКЛАМНА ТАРИФА в сила до 31.12.2023 ПЛОВДИВСКАТА ТЕЛЕВИЗИЯ “ТРАКИЯ” е на пазара повече 24 години. Излъчва се освен в Пловдив и в още над 35 населени места от региона -...
цялата обява
НОВИНИ ВИДЕО
новини
Бързи новини и
лични мнения
Ех, густо, майна, Филибето -
спомени и размисли за Пловдив
Блогът на
Евгений Тодоров
За
прехода
Гласът на
пловдивските блогъри
Какво е ПОТВ?
Екипът на ПОТВ
Програмната схема
Какво се крие зад заглавията?
Рекламната тарифа
Стажантска програма
Медии с човешко лице
За контакти
п
в
с
ч
п
с
н
Партньори:
Реклама:
ОФЕРТА, ДОГОВОРИ И ДРУГИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ИЗБОРИ
Източник: ПОТВ 19:16 / 28.01.2023
©

ОФЕРТА

за политически предизборни участия в тв програма на

 Пловдивската телевизия Тракия"

ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2 април 2023

 

ОФЕРТАТА НЕ Е ПРОМЕНЯНА ОТ ПОНЕ 10 ГОДИНИ - ВЪПРЕКИ ИНФЛАЦИЯТА!

 

1.    За излъчване на готови предизборни клипове:

-       За еднократно излъчване в посочено от медията време – 1 лв.секунда.

-       За пакет от 3 излъчвания дневно – 2 лв.секунда

-       пакет от 4 излъчвания /праймтайм, веднага след новините/ - 4.00 лв.на секунда

-       за първо излъчване в рекламен блок – плюс 20%

 2.    За изработка на клипове – от 200 до 2000 лв. по договореност в зависимост от сложността на изработката.

3.    За участия в предавания на кандидати за депутати и др. политически личности в рубриките на ПОТВ: "ТВ омбудсман" с водещ Евгений Тодоров, "Цената на мълчанието" с водещ Любен Апостолов, "Час по финанси" с водещ финансовият експерт Светозар Гледачев, "Акценти" със Станимир Симеонов и Ивайло Червенков и др. Цени с 2 повторения:

- 20 лв. на минута. Тоест – 30 минутно предаване /минимално времетраене/ – 600 лв. 50 минутно- 1000 лв. 

За всяко следващо повторение – 200 лв.:.

Паралелно онлайн излъчване във фейсбук с гледаемост в целия свят!

Качване в Ютуб в канала на ПОТВ.

4. За политически декларации и обръщения -100 лв.минута за първо излъчване, повторения 50 лв./мин.

Предоставяме копия на предаванията – ако искате да ги качите във ваш сайт или да се излъчат в друга медия.

6.За заснемане и излъчване на предизборни репортажи към новинарските блокове – излъчване 2 пъти по избор  в емисиите в 17:30, 19:00, 20:30 и 22:30 часа. За репортаж до 3,00мин. – 350 лв.

За всяка следваща секунда над 2.30 – 5 лв.на секунда

За излъчване в четирите емисии + 50 %. За неделни събития + 30%.

Заявки за снимки – минимум 24 часа преди събитието.

6.   За публикации в сайта на телевизията www.potv.eu и във фейсбук страницата https://www.facebook.com/potv.eu/ – за публикуване на готови пресрелийзи,  до 3 на седмица – 200 лв. на месец.

За отделни материали и репортажи – по договореност

7. При сключване на договор над 3000 лв. и авансово плащане – отстъпка до 20 процента.

8. Отстъпки за агенции – 30 процента.

При сключване на договори с по-големи обеми отстъпките са:

•          над 5000 лв. –  4%

•          над 10000 лв. –8%

•          над 20000лв. – 12%

При наличие на няколко заявки за едно и също време предимство имат сключилите по-рано договор.

Всяка партия или коалиция може да ползва до 1 час време на ден в последната седмица преди изборите..

Цените са без ДДС.

 ВНИМАНИЕ: РАБОТИМ И С МЕДИЙНИ ПАКЕТИ!

 И на тези избори всяка партия може да ползва медийни услуги до 40 000 лв безплатно. Тази възможност изисква известни административни усилия, но ние имаме опит в тази област и може да се възползвате от предоставеното улеснение.

 

УПРАВИТЕЛ

ЕВГЕНИЙ ТОДОРОВ

potv@abv.bg, 0888 624515

ИНТЕРСАТ ВИДЕО ПРОДАКШЪН ЕООД –ПЛОВДИВ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОТОРИЗИРАНА АГЕНЦИЯ КЪМ

ПЛОВДИВСКА ТЕЛЕВИЗИЯ “ТРАКИЯ" – САТ ТВ ООД

4002 Пловдив ,ул.Радецки “45, тел 032/640 419 е-mail:potv@abv.bg

 

           Договор

Днес 14 МАРТ  2023 г в гр.Пловдив, между страните

ПП ГЕРБ булстат 175248466, адрес гр.София 1000, пл.БЪЛГАРИЯ 1, АДМИНИСТРИВНА СГРАДА НА НДК, ЕТ.17, МОЛ БОЙКО МЕТОДИЕВ БОРИСОВ, представлявана от  ИВАН БОРИСОВ ТОТЕВ, нарична за краткост Възложител и

“ИНТЕРСАТ ВИДЕО ПРОДАКШЪН" ЕООД , със седалище в гр.Пловдив,ул.“Радецки “№45, ЕИК № 115150715, представлявано от Петър Стойчев Алексиев – управител,

"Райфайзен Банк България" ЕАД,

IBAN: BG87 RZBB 9155 1006 5906 89

BIC:     RZBBBGSF

нарично за краткост Изпълнител, се сключи настоящият договор за следното:

I.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА:

Чл.1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  излъчване на политическа реклама, както следва

Две студийни предавания по 400 лв.или общо 800 лв. /осемстотин/ лв.

II.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл.2 ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

1.      ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да извърши плащанията си по реда, посочен в т.IV от настоящия договор.

2.      ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква от изпълнителя СПАЗВАНЕТО НА ЗАДАДЕНИТЕ СРОКОВЕ В НАСТОЯЩИЯ ДОГОВОР.

Чл.4 Изпълнителят се задължава :

1/ Да изпълнява професионално задълженията си по настоящия договор

2/ Да предупреждава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случаи, налагащи изменения по договорените срокове, по обективни причини

3/ При неизпълнение на обема на договора по вина на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  да върне 20% от неизработената получено авансово сума.

III. СРОК НА ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОРА

Чл.4. Настоящият договор се сключва за срок до 31 март 2023.

ЧЛ.5 Договорът може да бъде прекратен преди изтичане на уговорения срок по взаимно съгласие на страните.

Чл.6. Една от страните може да прекрати договора по горния член едностранно, при нарушаване на условията, посочени в договора от другата страна.

Чл.7. Договорът може да бъде прекратен преди изтичане на уговорения срок с едномесечно предизвестие от една от страните.

IV. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.8. Сумата по договора по чл.1 се изплаща след сключване на договора  – срещу издадена фактура в брой

 

V. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

ЧЛ.9. Измененията и допълненията към настоящия договор, след подписването му и влизането му в сила, се извършват само при взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма.

   Чл.10. Споровете и разногласията между страните се         уреждат чрез взаимни преговори. При непостигане на      съгласие, спорните въпроси се отнасят до компетентния съд, по реда на ГПК.

   Чл.11. За неуредените в този договор въпроси, се   прилагат съответните разпоредби на действащото законодателство в Република България.

Настоящият договор се състави в два еднакви екземпляра, по един за всяка от страните.

 ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

                                       ИЗПЪЛНИТЕЛ:

   Иван Тотев                        Петър Алексиев  

 

ИНТЕРСАТ ВИДЕО ПРОДАКШЪН ЕООД –ПЛОВДИВ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОТОРИЗИРАНА АГЕНЦИЯ КЪМ

ПЛОВДИВСКА ТЕЛЕВИЗИЯ “ТРАКИЯ" – САТ ТВ ООД

4002 Пловдив ,ул.Радецки “45, тел 032/640 419 е-mail:potv@abv.bg

 

           Договор

 

Днес 15 МАРТ  2023 г в гр.Пловдив, между страните

ПП ГЕРБ булстат 175248466, адрес гр.София 1000, пл.БЪЛГАРИЯ 1, АДМИНИСТРИВНА СГРАДА НА НДК, ЕТ.17, МОЛ БОЙКО МЕТОДИЕВ БОРИСОВ, представлявана от  ИВАН БОРИСОВ ТОТЕВ, нарична за краткост Възложител и

“ИНТЕРСАТ ВИДЕО ПРОДАКШЪН" ЕООД , със седалище в гр.Пловдив,ул.“Радецки “№45, ЕИК № 115150715, представлявано от Петър Стойчев Алексиев – управител,

 "Райфайзен Банк България" ЕАД,

IBAN: BG87 RZBB 9155 1006 5906 89

BIC:     RZBBBGSF

нарично за краткост Изпълнител, се сключи настоящият договор за следното:

I.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА:

Чл.1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  излъчване на реклама, както следва

Едно студийно предаване на  цена 400 /четиристотин/лв.

II.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл.2 ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

1.      ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да извърши плащанията си по реда, посочен в т.IV от настоящия договор.

2.      ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква от изпълнителя СПАЗВАНЕТО НА ЗАДАДЕНИТЕ СРОКОВЕ В НАСТОЯЩИЯ ДОГОВОР.

Чл.4 Изпълнителят се задължава :

1/ Да изпълнява професионално задълженията си по настоящия договор

2/ Да предупреждава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случаи, налагащи изменения по договорените срокове, по обективни причини

3/ При неизпълнение на обема на договора по вина на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  да върне 20% от неизработената получено авансово сума.

III. СРОК НА ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОРА

Чл.4. Настоящият договор се сключва за срок до 30.03 2023.

ЧЛ.5 Договорът може да бъде прекратен преди изтичане на уговорения срок по взаимно съгласие на страните.

Чл.6. Една от страните може да прекрати договора по горния член едностранно, при нарушаване на условията, посочени в договора от другата страна.

Чл.7. Договорът може да бъде прекратен преди изтичане на уговорения срок с едномесечно предизвестие от една от страните.

IV. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.8. Сумата по договора по чл.1 се изплаща след сключване на договора  – срещу издадена фактура в брой.

 

V. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

ЧЛ.9. Измененията и допълненията към настоящия договор, след подписването му и влизането му в сила, се извършват само при взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма.

   Чл.10. Споровете и разногласията между страните се         уреждат чрез взаимни преговори. При непостигане на      съгласие, спорните въпроси се отнасят до компетентния съд, по реда на ГПК.

   Чл.11. За неуредените в този договор въпроси, се   прилагат съответните разпоредби на действащото законодателство в Република България.

Настоящият договор се състави в два еднакви екземпляра, по един за всяка от страните.

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

                                       ИЗПЪЛНИТЕЛ:

  Иван Тотев                       Петър Алексиев  

 ИНТЕРСАТ ВИДЕО ПРОДАКШЪН ЕООД –ПЛОВДИВ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОТОРИЗИРАНА АГЕНЦИЯ КЪМ

ПЛОВДИВСКА ТЕЛЕВИЗИЯ “ТРАКИЯ" – САТ ТВ ООД

4002 Пловдив ,ул.Радецки “45, тел 032/640 419 е-mail:potv@abv.bg

Договор

Днес 30 МАРТ 2023 г в гр.Пловдив, между страните

ВАЛЕРИ МИРЧЕВ ЖАБЛЯНОВ, ЕГН 6510246480, адрес гр.София ул."Ами БУЕ"55,нарична за краткост Възложител и

“ИНТЕРСАТ ВИДЕО ПРОДАКШЪН" ЕООД , със седалище в гр.Пловдив,ул.“Радецки “№45, ЕИК № 115150715, представлявано от Петър Стойчев Алексиев – управител,

"Райфайзен Банк България" ЕАД,

IBAN: BG87 RZBB 9155 1006 5906 89

BIC: RZBBBGSF

нарично за краткост Изпълнител, се сключи настоящият договор за следното:

I.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА:

Чл.1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ излъчване на 1/едно/предизборно предаване за 400 лв /четиристотин/ лева.без ДДС.

II.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл.2 ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да извърши плащанията си по реда, посочен в т.IV от настоящия договор.

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква от изпълнителя СПАЗВАНЕТО НА ЗАДАДЕНИТЕ СРОКОВЕ В НАСТОЯЩИЯ ДОГОВОР.

Чл.4 Изпълнителят се задължава :

1/ Да изпълнява професионално задълженията си по настоящия договор

2/ Да предупреждава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случаи, налагащи изменения по договорените срокове, по обективни причини

3/ При неизпълнение на обема на договора по вина на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да върне 20% от неизработената получено авансово сума.

III. СРОК НА ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОРА

Чл.4. Настоящият договор се сключва за срок до 31 март 2023.

ЧЛ.5 Договорът може да бъде прекратен преди изтичане на уговорения срок по взаимно съгласие на страните.

Чл.6. Една от страните може да прекрати договора по горния член едностранно, при нарушаване на условията, посочени в договора от другата страна.

Чл.7. Договорът може да бъде прекратен преди изтичане на уговорения срок с едномесечно предизвестие от една от страните.

IV. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.8. Сумата по договора по чл.1 се изплаща след сключване на договора – срещу издадена фактура по банка.

V. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

ЧЛ.9. Измененията и допълненията към настоящия договор, след подписването му и влизането му в сила, се извършват само при взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма.

Чл.10. Споровете и разногласията между страните се уреждат чрез взаимни преговори. При непостигане на съгласие, спорните въпроси се отнасят до компетентния съд, по реда на ГПК.

Чл.11. За неуредените в този договор въпроси, се прилагат съответните разпоредби на действащото законодателство в Република България.

Настоящият договор се състави в два еднакви екземпляра, по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Валери Жаблянов Петър Алексиев

 

 

                      

 

Коментари [0] публикувай коментар
 www.AvtochastiOnline24.bg
POTV във Facebook
Пловдивската телевизия на живо
Актуално видео
Тайни срещи и в Париж?
Програмата на ПТВ Тракия
Анкета
КОГА ЩЕ БЪДАТ УВЕЛИЧЕНИ ПЕНСИИТЕ?
За Коледа
Догодина
В края на мандата
На куково лято
Реклама

Всички права запазени ПТВ Тракия. Никаква част от съдържанието на този сайт не може да бъде използвана без позволението на автора. Поставянето на линкове към текстови и видеоматериали и снимки от сайта е позволено.


Дизайн, програмиране и хостинг: