Световна поща
ВАЖНО ЗА ПЛОВДИВСКАТА ТЕЛЕВИЗИЯ Програмата на ПОТВ може да се гледа в мрежата на N3, ДСС, А1 – пакети Екстра-разширен и Смарт 25/според информация от А1/, ДСТВ,...
цялото писмо
Малки обяви
РЕКЛАМНА ТАРИФА в сила до 31.12.2022 ПЛОВДИВСКАТА ТЕЛЕВИЗИЯ “ТРАКИЯ” е на пазара повече 23 години. Излъчва се освен в Пловдив и в още над 35 населени места от региона -...
цялата обява
НОВИНИ ВИДЕО
новини
Бързи новини и
лични мнения
Ех, густо, майна, Филибето -
спомени и размисли за Пловдив
Блогът на
Евгений Тодоров
За
прехода
Гласът на
пловдивските блогъри
Какво е ПОТВ?
Екипът на ПОТВ
Програмната схема
Какво се крие зад заглавията?
Рекламната тарифа
Стажантска програма
Медии с човешко лице
За контакти
п
в
с
ч
п
с
н
Партньори:
Реклама:
ОФЕРТА и договори за политически предизборни участия в тв програма на  Пловдивската телевизия Тракия" ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2 октомври 2022
Източник: ПОТВ 17:16 / 20.08.2022
©

ВНИМАНИЕ: РАБОТИМ И С МЕДИЙНИ ПАКЕТИ!

И на тези избори всяка партия може да ползва медийни услуги до 40 000 лв безплатно. Тази възможност изисква известни административни усилия, но ние имаме опит в тази област и може да се възползвате от предоставеното улеснение.

1.    За излъчване на готови предизборни клипове:

-       За еднократно излъчване в посочено от медията време – 1 лв.секунда.

-       За пакет от 3 излъчвания дневно – 2 лв.секунда

-       пакет от 4 излъчвания /праймтайм, веднага след новините/ - 4.00 лв.на секунда

-       за първо излъчване в рекламен блок – плюс 20%

 2.    За изработка на клипове – от 200 до 2000 лв. по договореност в зависимост от сложността на изработката.

3.    За участия в предавания на кандидати за депутати и др. политически личности в рубриките на ПОТВ: "ТВ омбудсман" с водещ Евгений Тодоров, "Цената на мълчанието" с водещ Любен Апостолов, "Час по финанси" с водещ финансовият експерт Светозар Гледачев, "Акценти" със Станимир Симеонов и Ивайло Червенков и др. Цени с 2 повторения:

- 20 лв. на минута. Тоест – 30 минутно предаване /минимално времетраене/ – 600 лв. 50 минутно- 1000 лв. 

За всяко следващо повторение – 200 лв.:.

Паралелно онлайн излъчване във фейсбук с гледаемост в целия свят!

Качване в Ютуб в канала на ПОТВ.

4. За политически декларации и обръщения -100 лв.минута за първо излъчване, повторения 50 лв./мин.

Предоставяме копия на предаванията – ако искате да ги качите във ваш сайт или да се излъчат в друга медия.

6.За заснемане и излъчване на предизборни репортажи към новинарските блокове – излъчване 2 пъти по избор  в емисиите в 17:30, 19:00, 20:30 и 22:30 часа. За репортаж до 3,00мин. – 350 лв.

За всяка следваща секунда над 2.30 – 5 лв.на секунда

За излъчване в четирите емисии + 50 %. За неделни събития + 30%.

Заявки за снимки – минимум 24 часа преди събитието.

6.   За публикации в сайта на телевизията www.potv.eu и във фейсбук страницата https://www.facebook.com/potv.eu/ – за публикуване на готови пресрелийзи,  до 3 на седмица – 200 лв. на месец.

За отделни материали и репортажи – по договореност

7. При сключване на договор над 3000 лв. и авансово плащане – отстъпка до 20 процента.

8. Отстъпки за агенции – 30 процента.

При сключване на договори с по-големи обеми отстъпките са:

•          над 5000 лв. –  4%

•          над 10000 лв. –8%

•          над 20000лв. – 12%

При наличие на няколко заявки за едно и също време предимство имат сключилите по-рано договор.

Всяка партия или коалиция може да ползва до 1 час време на ден в последната седмица преди изборите..

Цените са без ДДС.

 

УПРАВИТЕЛ

ЕВГЕНИЙ ТОДОРОВ

potv@abv.bg, 0888 624515

ИНТЕРСАТ ВИДЕО ПРОДАКШЪН ЕООД –ПЛОВДИВ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОТОРИЗИРАНА АГЕНЦИЯ КЪМ

ПЛОВДИВСКА ТЕЛЕВИЗИЯ “ТРАКИЯ" – САТ ТВ ООД

4002 Пловдив ,ул.Радецки “45, тел 032/640 419 е-mail:potv@abv.bg

 

           Договор

Днес 18 09.2022 г в гр.Пловдив, между страните

ПП "Има такъв народ" ЕИК 177442263, сОФЯ, БУЛ бЪЛГАРИЯ, ндк, ЗАЛА 12

 МОЛ Тошко Йорданов, Нарична за краткост Възложител и

“ИНТЕРСАТ ВИДЕО ПРОДАКШЪН" ЕООД , със седалище в гр.Пловдив,ул.“Радецки “№45, ЕИК № 115150715, представлявано от Петър Стойчев Алексиев – управител,

"Райфайзен Банк България" ЕАД,

IBAN: BG87 RZBB 9155 1006 5906 89

BIC:     RZBBBGSF

нарично за краткост Изпълнител, се сключи настоящият договор за следното:

I.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА:

Чл.1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  излъчване на политическа реклама, както следва

1 предаване 30 минути на  цена

600 лв.

II.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл.2 ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

1.      ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да извърши плащанията си по реда, посочен в т.IV от настоящия договор.

2.      ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква от изпълнителя СПАЗВАНЕТО НА ЗАДАДЕНИТЕ СРОКОВЕ В НАСТОЯЩИЯ ДОГОВОР.

Чл.4 Изпълнителят се задължава :

1/ Да изпълнява професионално задълженията си по настоящия договор

2/ Да предупреждава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случаи, налагащи изменения по договорените срокове, по обективни причини

3/ При неизпълнение на обема на договора по вина на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  да върне 20% от неизработената получено авансово сума.

III. СРОК НА ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОРА

Чл.4. Настоящият договор се сключва за срок до 1.10. 2022.

ЧЛ.5 Договорът може да бъде прекратен преди изтичане на уговорения срок по взаимно съгласие на страните.

Чл.6. Една от страните може да прекрати договора по горния член едностранно, при нарушаване на условията, посочени в договора от другата страна.

Чл.7. Договорът може да бъде прекратен преди изтичане на уговорения срок с едномесечно предизвестие от една от страните.

IV. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.8. Сумата по договора по чл.1 се изплаща след сключване на договора  – срещу издадена фактура.

 

V. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

ЧЛ.9. Измененията и допълненията към настоящия договор, след подписването му и влизането му в сила, се извършват само при взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма.

   Чл.10. Споровете и разногласията между страните се         уреждат чрез взаимни преговори. При непостигане на      съгласие, спорните въпроси се отнасят до компетентния съд, по реда на ГПК.

   Чл.11. За неуредените в този договор въпроси, се   прилагат съответните разпоредби на действащото законодателство в Република България.

Настоящият договор се състави в два еднакви екземпляра, по един за всяка от страните.

 ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

  ИЗПЪЛНИТЕЛ:

  Петър Алексиев  

 

           Договор

 

Днес 22.09.2022г в гр.Пловдив, между страните:

ПП "ДСБ%

Адрес: София 1, БУЛ Витоша 18

ЕИК: 131271567

МОЛ: Атанас Атанасов,

наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ и

"САТ ТВ" ООД – Пловдивска телевизия "Тракия", със седалище в гр. Пловдив , ул “Радецки “№45 , ЕИК по ДДС  BG 020366756  , представлявана от Евгений Тодоров Тодоров –управител, наричана за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,

се сключи настоящият договор за следното:

 

I.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА:

Чл.1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  излъчване на студийно предизборно студио с Йордан Иванов -25 мин. -600 /шестотин/ лвс включено ДДС

 

II.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл.2 ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

1.                 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да извърши плащанията си по реда, посочен в т.IV от настоящия договор.

2.                 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква от изпълнителя СПАЗВАНЕТО НА ЗАДАДЕНИТЕ СРОКОВЕ В НАСТОЯЩИЯ ДОГОВОР.

Чл.3 Изпълнителят се задължава :

1/ Да изпълнява професионално задълженията си по настоящия договор

2/ Да предупреждава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случаи, налагащи изменения по договорените срокове, по обективни причини

3/ При неизпълнение на обема на договора по вина на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  да върне 20% от неизработената получено авансово сума.

4/Гарантира равнопоставеност между всички партии и право на отговори при поискване от Възложителя

 

III. СРОК НА ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОРА

Чл.4. Настоящият договор се сключва за срок до 1.10.2022.

ЧЛ.5 Договорът може да бъде прекратен преди изтичане на уговорения срок по взаимно съгласие на страните.

Чл.6. Една от страните може да прекрати договора по горния член едностранно, при нарушаване на условията, посочени в договора от другата страна.

Чл.7 Договорът може да бъде прекратен преди изтичане на уговорения срок с едномесечно предизвестие от една от страните.

 

IV. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.9 Сумата от 600 лв с ДДС се заплаща след издаване на фактура.

 

V. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

ЧЛ.10 Измененията и допълненията към настоящия договор, след подписването му и влизането му в сила, се извършват само при взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма.

   Чл.11 Споровете и разногласията между страните се         уреждат чрез взаимни преговори. При непостигане на      съгласие, спорните въпроси се отнасят до компетентния съд, по реда на ГПК.

   Чл.12 За неуредените в този договор въпроси, се   прилагат съответните разпоредби на действащото законодателство в Република България.

Настоящият договор се състави в два еднакви екземпляра, по един за всяка от страните.

                      

                            ИЗПЪЛНИТЕЛ: Евгений Тодоров

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

 

 ИНТЕРСАТ ВИДЕО ПРОДАКШЪН ЕООД –ПЛОВДИВ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОТОРИЗИРАНА АГЕНЦИЯ КЪМ

ПЛОВДИВСКА ТЕЛЕВИЗИЯ “ТРАКИЯ" – САТ ТВ ООД

4002 Пловдив ,ул.Радецки “45, тел 032/640 419 е-mail:potv@abv.bg

 

           Договор

Днес 23.09.2022 г в гр.Пловдив, между страните

ПП Възраждане, адрес София бул.Христо Ботев 111, булстат 176845471, мол Костадин Костадинов,

наричана за краткост Възложител и

“ИНТЕРСАТ ВИДЕО ПРОДАКШЪН" ЕООД , със седалище в гр.Пловдив,ул.“Радецки “№45, ЕИК № 115150715, представлявано от Петър Стойчев Алексиев – управител,

"Райфайзен Банк България" ЕАД,

IBAN: BG87 RZBB 9155 1006 5906 89

BIC:     RZBBBGSF

нарично за краткост Изпълнител, се сключи настоящият договор за следното:

I.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА:

Чл.1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  излъчване на

2 предизборни студиа в програмата на Пловдивската телевизия по 30 мин. – общо 1200 лв.

и излъчване на предизборен клип 15 пъти в периода 26-30 септември – 300 лв.

ОБЩО 1500 /хиляда и петстотин/ лева –без ДДС

 

II.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл.2 ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

1.      ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да извърши плащанията си по реда, посочен в т.IV от настоящия договор.

2.      ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква от изпълнителя СПАЗВАНЕТО НА ЗАДАДЕНИТЕ СРОКОВЕ В НАСТОЯЩИЯ ДОГОВОР.

Чл.4 Изпълнителят се задължава :

1/ Да изпълнява професионално задълженията си по настоящия договор

2/ Да предупреждава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случаи, налагащи изменения по договорените срокове, по обективни причини

3/ При неизпълнение на обема на договора по вина на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  да върне 20% от неизработената получено авансово сума.

III. СРОК НА ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОРА

Чл.4. Настоящият договор се сключва за срок до 1.10. 2022.

ЧЛ.5 Договорът може да бъде прекратен преди изтичане на уговорения срок по взаимно съгласие на страните.

Чл.6. Една от страните може да прекрати договора по горния член едностранно, при нарушаване на условията, посочени в договора от другата страна.

Чл.7. Договорът може да бъде прекратен преди изтичане на уговорения срок с едномесечно предизвестие от една от страните.

IV. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.8. Сумата по договора по чл.1 се изплаща след сключване на договора  – срещу издадена фактура.

 

V. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

ЧЛ.9. Измененията и допълненията към настоящия договор, след подписването му и влизането му в сила, се извършват само при взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма.

   Чл.10. Споровете и разногласията между страните се         уреждат чрез взаимни преговори. При непостигане на      съгласие, спорните въпроси се отнасят до компетентния съд, по реда на ГПК.

   Чл.11. За неуредените в този договор въпроси, се   прилагат съответните разпоредби на действащото законодателство в Република България.

Настоящият договор се състави в два еднакви екземпляра, по един за всяка от страните.

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

                                       ИЗПЪЛНИТЕЛ:

                                     Петър Алексиев  

 

 

 

 

Коментари [2] публикувай коментар
 www.AvtochastiOnline24.bg
POTV във Facebook
Пловдивската телевизия на живо
Актуално видео
Тайни срещи и в Париж?
Програмата на ПТВ Тракия
Анкета
КОГА ЩЕ БЪДАТ УВЕЛИЧЕНИ ПЕНСИИТЕ?
За Коледа
Догодина
В края на мандата
На куково лято
Реклама

Всички права запазени ПТВ Тракия. Никаква част от съдържанието на този сайт не може да бъде използвана без позволението на автора. Поставянето на линкове към текстови и видеоматериали и снимки от сайта е позволено.


Дизайн, програмиране и хостинг: